Kur'an (269. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Kur'an'ın ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
Diyanet Meâli (İniş sırası)
  en-NAHL
54 Sonra da sizden o zararı giderdiğinde, içinizden bir zümre, hemen Rablerine ortak koşarlar!
55 Kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için (öyle yaparlar). O halde bir süre daha faydalanın; fakat yakında hakikati bileceksiniz!
56 Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, mahiyetini bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz!
57 Onlar, kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Hâşâ! Allah bundan münezzehtir. Beğendikleri de (erkek çocuklar) kendilerinin oluyor.
58 Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir.
59 Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!
60 Kötü sıfat, ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü O, her şeyden üstün ve hikmet sahibidir.
61 Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
62 Kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. En güzel sonucun kendilerinin olduğunu anlatan dilleri de yalanın örneğini veriyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır ve onlar, (ateşe) terkolunacaklar.
63 Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi de (iman etmediler). işte o, bugün onların velisidir. Ve onlar için elem verici bir azap vardır.
64 Biz bu Kitab'ı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.
65 Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen toplum için bir ibret vardır.
66 Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size, onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (gelen), içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.
67 Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.
68 Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin.
69 Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
70 Sizi Allah yarattı; sonra sizi vefat ettirecek. Daha önce bilgili iken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak şüphesiz ki Allah bilgilidir, kudretlidir.
İhsan Eliaçık Meâli (İniş sırası)
  NAHL SURESİ
54 Ancak başınızdan belâyı savınca da, içinizden kimileri hemen Rabbine ortak koşmaya kalkarlar.
55 Verdiğimiz nimete nankörlükle cevap verirler. Şimdilik zevk sürün bakalım, yarın anlayacaksınız neyin ne olduğunu.
56 Üstelik onlar kendilerine verdiğimiz rızıklardan tutup, o hiç bir şey bilmeyen nesnelere bir pay ayırıyorlar. Allah şahittir, attığınız iftiraların mutlaka hesabını vereceksiniz.
57 Allah'a kızlar isnat ediyorlar. Asla! O bundan uzaktır. Canlarının istediğini ise kendilerine ayırıyorlar.
58 Oysa onlardan birine kızının olduğu müjdesi verilince utancından yüzünün rengi atıyor.
59 Haberi alınca halk içine çıkamaz hale geliyor. Güya bu utanca katlanıp kızı sağ mı bıraksın, yoksa toprağa mı gömsün? Ne berbat bir şey bu?
60 Kötü yakıştırmalar, ahirete iman etmeyenlere aittir. En yüce özellikler ise Allah'ındır. Allah güçlüdür, bilgedir.
61 Şayet Allah, insanları zulümleri ile cezalandırsaydı, yeryüzünde kımıldayan tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara ölene kadar süre tanıyor. Ecel kapıyı çalınca ne bir saat ertelenir, ne de öne alınır.
62 Onlar aşağılayıp durdukları kızları Allah'a yakıştırırlar. Üstelik dilleri, yaptıklarının ne kadar güzel olduğunu söyleyerek yalan söyler. Açıkçası, onların hakkı ancak ateştir ve en önde onlar girecek ateşe...
63 Allah şahittir, senden önce birçok halklara elçiler gönderdik. Ne var ki şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Bugün de onların dostudur. Onları acı bir azap bekliyor.
64 Biz sana bu kitabı görüş ayrılığına düştükleri konularda açıklama yapman, iman edeceklere yol göstermen ve sevgi ve merhamet kaynağı olsun diye indirdik.
65 Allah gökten su indirdi. Onunla kurumuş toprağa hayat verdi. Bu, duyarlı bir halk için ayettir.
66 Sağmal hayvanlarda da sizin için ibretler vardır. Bedenlerindeki bağırsak ve kan damarlarından mis gibi halis süt çıkarıp içiriyoruz.
67 Yine siz, hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içecek hem de güzel yiyecekler çıkarırsınız. Bunlar aklı olan bir halk için birer ayettir.
68 Rabbin arıya da şöyle vahyetti: "Dağlarda, ağaçlarda ve insanların kuracakları kovanlarda kendine yuva kur."
69 "Sonra bütün meyvelerden ye. Rabbinin yollarında yürü." Böylece bedenlerinden çeşitli renklerde bir bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Bunlar, düşünen bir halk için birer ayettir.
70 Sizi Allah yarattı, günü gelince de öldürür. İçinizden kimileri de avurtları çökmüş bunak bir ihtiyar oluncaya kadar yaşatılır. Allah her şeyi bilen, her şeye güç yetirendir.