Tevrat (210. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Tevrat'ın ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
  2. TARİHLER
28/18 Filistliler ise Şefela bölgesiyle Yahuda'nın Negev bölgesindeki kentlere akınlar düzenleyip Beytşemeş, Ayalon, Gederot ile Soko, Timna, Gimzo ve çevre köylerini ele geçirerek buralara yerleşmişlerdi.
28/19 RAB İsrail Kralı Ahaz yüzünden Yahuda halkını bu ezik duruma düşürmüştü. Çünkü Ahaz Yahuda'yı günaha özendirmiş ve RAB'be ihanet etmişti.
28/20 Asur Kralı Tiglat-Pileser Ahaz'a geldi, ama yardım edeceğine onu sıkıntıya düşürdü.
28/21 Ahaz RAB'bin Tapınağı'ndan, saraydan ve önderlerdenaldıklarını Asur Kralı'na armağan ettiyse de ona yaranamadı.
28/22 İşte Ahaz denen bu kral, sıkıntılı günlerinde RAB'be ihanetini artırdı.
28/23 Daha önce kendisini bozguna uğratan Şam ilahlarına kurbanlar sundu. "Madem ilahları Aram krallarına yardım etti, onlara kurban sunayım da bana da yardım etsinler" diye düşünüyordu. Ne var ki, bu ilahlar onun da, bütün İsrail halkının da yıkımına neden oldu.
28/24 Ahaz Tanrı'nın Tapınağı'ndaki eşyaları toplayıp parçaladı. RAB'bin Tapınağı'nın kapılarını kapatıp Yeruşalim'in her köşesinde sunaklar yaptırdı.
28/25 Başka ilahlara buhur yakmak için Yahuda'nın her kentindetapınma yerleri yaparak atalarının Tanrısı RAB'bi öfkelendirdi.
28/26 Ahaz'ın yaptığı öbür işler ve bütün uygulamaları, başındansonuna dek, Yahuda ve İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
28/27 Ahaz ölüp atalarına kavuşunca, onu İsrail krallarının mezarlığına gömeceklerine Yeruşalim Kenti'nde gömdüler. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu.
29/1 Hizkiya yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de yirmi dokuz yıl krallık yaptı. Annesi Zekeriya'nın kızı Aviya'ydı.
29/2 Atası Davut gibi, o da RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. Hizkiya Tapınağı Onarıp Kutsuyor
29/3 Hizkiya krallığının birinci yılının birinci ayında* RAB'bin Tapınağı'nın kapılarını açıp onardı.
29/4 Sonra kâhinlerle Levililer'i çağırıp tapınağın doğusundaki alanda topladı.
29/5 Onlara, "Ey Levililer, beni dinleyin!" dedi, "Şimdi kendinizi kutsayın; atalarınızın Tanrısı RAB'bin Tapınağı'nı da kutsayın. İğrenç olan her şeyi kutsal yerden çıkarın.
29/6 Atalarımız Tanrı'ya ihanet ettiler. Tanrımız RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak O'nu bıraktılar. Yüzlerini RAB'bin Konutu'ndan ayırıp ona sırt çevirdiler.
29/7 Tapınağın eyvana açılan kapılarını kapattılar, kandilleri sönmeye bıraktılar. Kutsal yerde İsrail'in Tanrısı'na buhur yakmadılar, yakmalık sunu* da sunmadılar.
29/8 Yahuda ve Yeruşalim halkı bu yüzden RAB'bin öfkesine uğradı. Gözlerinizle gördüğünüz gibi, RAB'bin onlara yaptığı, başkalarını korkuya, dehşete düşürdü. Alay konusu oldular.
29/9 İşte bu yüzden, babalarımız kılıçtan geçirildi; oğullarımız, kızlarımız, karılarımız tutsak alındı.
29/10 Şimdi, bize duyduğu kızgın öfkeyi yatıştırmak için, İsrail'in Tanrısı RAB'le bir antlaşma yapmayı tasarlıyorum.
29/11 Oğullarım, artık işi savsaklamayın! Çünkü RAB önünde durmanız, hizmet etmeniz, hizmetkârları olmanız ve buhur yakmanız için sizi seçti."
29/12 İşe başlayan Levililer şunlardı: Kehat boyundan Amasay oğlu Mahat, Azarya oğlu Yoel; Merari boyundan Avdi oğlu Kiş, Yehallelel oğlu Azarya; Gerşon boyundan Zimma oğlu Yoah, Yoah oğlu Eden;
29/13 Elisafan soyundan Şimri, Yeiel; Asaf soyundan Zekeriya, Mattanya;
29/14 Heman soyundan Yehiel, Şimi; Yedutun soyundan Şemaya ve Uzziel.
29/15 Bu Levililer kardeşlerini topladılar. Kendilerinikutsadıktan sonra, RAB'bin sözü uyarınca kralın buyruğuylaRAB'bin Tapınağı'nı dinsel açıdan arındırmak için içeri girdiler.
29/16 RAB'bin Tapınağı'nı arındırmak için içeri giren kâhinlertapınakta buldukları bütün kirli sayılan şeyleri tapınağınavlusuna çıkardılar. Levililer bunları dışarı çıkarıp Kidron Vadisi'ne götürdüler.
29/17 Birinci ayın ilk günü kutsamaya başladılar; ayın sekizincigünü tapınağın eyvanına vardılar. Tapınağı kutsamayı sekiz gündaha sürdürerek, birinci ayın on altıncı günü işi bitirdiler.
29/18 Sonra Kral Hizkiya'ya giderek, "Bütün RAB'bin Tapınağı'nı,yakmalık sunu sunağıyla takımlarını, adak ekmeklerinin* dizildiğimasayla takımlarını arındırdık" dediler,
29/19 "Ayrıca krallığı döneminde ihanet eden Ahaz'ın attırdığı bütün takımları da hazırlayıp kutsadık. Hepsi RAB'bin sunağının önünde duruyor."
29/20 Ertesi gün Kral Hizkiya erkenden kentin ileri gelenlerinitoplayıp onlarla birlikte RAB'bin Tapınağı'na gitti.
29/21 Kral ailesi, tapınak ve Yahuda halkı için günah sunusu* olarak yedi boğa, yedi koç, yedi kuzu, yedi teke getirdiler. Hizkiya bunları RAB'bin sunağının üzerinde sunmaları için Harun soyundan gelen kâhinlere buyruk verdi.
29/22 Önce boğalar kesildi, kâhinler boğaların kanını sunağın üzerine döktüler. Sonra sırasıyla koçları ve kuzuları keserek kanlarını sunağın üzerine döktüler.
29/23 Tekeleri günah sunusu olarak kralla topluluğun önüne getirdiler. Kralla topluluk ellerini tekelerin üzerine koydu.
29/24 Sonra kâhinler tekeleri kestiler. Bütün İsrail halkınıngünahlarını bağışlatmak için tekelerin kanını sunağın üzerindegünah sunusu olarak sundular. Çünkü kral yakmalık sunu ve günahsunusunu bütün İsrail halkı adına sunmaları için buyruk vermişti.
29/25 Sonra kral Davut'un, bilicisi* Gad'ın ve Peygamber Natan'ındüzenine göre Levililer'i ziller, çenkler ve lirlerle RAB'bin Tapınağı'na yerleştirdi. RAB bu düzeni peygamberleri aracılığıyla vermişti.
29/26 Böylece Levililer Davut'un çalgılarıyla, kâhinler deborazanlarıyla yerlerini aldılar.
29/27 Hizkiya yakmalık sununun sunağın üzerinde yakılmasınıbuyurdu. Sunu sunulmaya başlayınca, borazanlar ve İsrail KralıDavut'un çalgıları eşliğinde RAB'be ezgiler okumaya koyuldular.
29/28 Ezgiciler ezgi söylüyor, borazancılar borazan çalıyor,bütün topluluk tapınıyordu. Yakmalık sunu bitinceye dek bu böyle sürüp gitti.
29/29 Yakmalık sunular sunulduktan sonra, kralla yanındakileryere kapanıp tapındılar.
29/30 Kral Hizkiya ile önderler, Levililer'e Davut'un ve BiliciAsaf'ın sözleriyle RAB'bi övmelerini söylediler. Onlar dasevinçle övgüler sundular, başlarını eğip tapındılar.
29/31 Hizkiya, "Artık kendinizi RAB'be adamış bulunuyorsunuz"dedi, "Gelin, RAB'bin Tapınağı'na kurbanlar, şükran sunularıgetirin." Bunun üzerine topluluk kurban ve şükran sunularıgetirdi. İçlerindeki istekli kişiler de yakmalık sunular getirdiler.
29/32 Topluluğun yakmalık sunu olarak getirdiği hayvanlarınsayısı yetmiş sığır, yüz koç, iki yüz kuzuydu. Bunların tümüRAB'be yakmalık sunu olarak sunulmak içindi.
29/33 Kurban olarak adanan hayvanlar altı yüz sığır, üç bin davardı.
29/34 Yakmalık sunu olarak kesilen hayvanların derilerini yüzecekkâhinlerin sayısı yetersizdi. Bu nedenle kardeşleri Levililer işbitene ve öbür kâhinler kutsanana dek onlara yardım etti. ÇünküLevililer kendilerini kutsamaya kâhinlerden daha çok özen göstermişlerdi.
29/35 Çok sayıda yakmalık sununun yanısıra esenlik sunularının*yağı ve yakmalık sunularla birlikte sunulan dökmelik sunular da vardı. Böylece RAB'bin Tapınağı'ndaki hizmet düzeni yeniden kurulmuş oldu.
29/36 Hizkiya'yla bütün halk, Tanrı'nın halk için yaptıklarıkarşısında sevinç içindeydi; çünkü her şey çabucak tamamlanmıştı.
30/1 Hizkiya, bütün İsrail ve Yahuda halkına haber göndererek, Efrayim ve Manaşşe halkına da mektup yazarak, İsrail'in Tanrısı RAB için Fısıh Bayramı'nı* kutlamak amacıyla Yeruşalim'deki RAB'bin Tapınağı'na gelmelerini bildirdi.
30/2 Kralla önderleri ve Yeruşalim'deki topluluk Fısıh Bayramı'nıikinci ay* kutlamaya karar verdiler.
30/3 Bayramı zamanında kutlayamamışlardı; çünkü ne kendini kutsamış yeterli sayıda kâhin vardı, ne de halk Yeruşalim'de toplanabilmişti.
30/4 Bu tasarı krala da topluluğa da uygun göründü.
30/5 Herkes Yeruşalim'e gelip İsrail'in Tanrısı RAB için FısıhBayramı'nı kutlasın diye Beer-Şeva'dan Dan'a kadar bütün İsrailülkesine duyuru yapmaya karar verdiler. Çünkü bayram, yazılıolduğu gibi çok sayıda insanla kutlanmamıştı.
30/6 Kralın buyruğu uyarınca ulaklar, kral ve önderlerindenaldıkları mektuplarla bütün İsrail ve Yahuda'yı koşa koşadolaşarak şu duyuruyu yaptılar: "Ey İsrail halkı! İbrahim'in,İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı RAB'be dönün. Öyle ki, O da sağkalanlarınıza, Asur krallarının elinden kurtulanlarınıza dönsün.
30/7 Atalarının Tanrısı RAB'be ihanet eden atalarınıza, kardeşlerinize benzemeyin; gördüğünüz gibi RAB onları dehşet verici bir duruma düşürdü.
30/8 Atalarınız gibi inatçı olmayın, RAB'be boyun eğin. O'nunsonsuza dek kutsal kıldığı tapınağa gelin. Kızgın öfkesininsizden uzaklaşması için Tanrınız RAB'be kulluk edin.
30/9 RAB'be dönerseniz, kardeşlerinizi, oğullarınızı tutsakedenler onlara acıyıp bu ülkeye dönmelerine izin vereceklerdir.Çünkü Tanrınız RAB lütfeden, acıyan bir Tanrı'dır. O'nadönerseniz, O da yüzünü sizden çevirmeyecektir."
30/10 Ulaklar Efrayim ve Manaşşe bölgelerinde Zevulun'a dek kentkent dolaştılar. Ne var ki, halk gülerek onlarla alay etti.